Privacy Policy

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de website pxlfotocollectief.be zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) ;

zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens);

zoals gewijzigd door de Wet van 26 februari 2003 (betreffende het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden van de Privacycommissie en de oprichting van de sectorale comités).

Verwerkingsmodaliteiten

Informatie van personen en organisaties, verzameld aan de hand van formulieren, zoals namen, voornamen, adressen, telefoonnummers en individuele e-mailadressen, wordt door pxlfotocollectief.be opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. Als “betrokken persoon” vragen we steeds je vrije en geïnformeerde toestemming.

Doeleinden van de verwerking

pxlfotocollectief.be gebruikt de verzamelde gegevens van personen en organisaties voor de uitvoering van haar activiteiten, namelijk bijeenkomsten, tentoonstellingen in het kader van het fotocollectief.

Ontvangers van de gegevens

pxlfotocollectief.be is de ontvanger van de gegevens. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de hieronder genoemde “Verwerker” die instaat voor de computerinfrastructuur.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Pxl vzw, BE 0544.672.024, Rollegemplaats 11, 8510 Kortrijk treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking”.

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de “Verantwoordelijke voor de verwerking” indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd. Dit kan via volgend e-mailadres : info@pxlfotocollectief.be

Verwerker

Onder “verwerker” wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op computerinfrastructuur in beheer van one.com, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, Nederland.

Commentaren en formulier

Als bezoekers commentaren doorsturen kan volgende informatie bijgehouden worden: wat ingevuld is in het formulier of commentaar, IP adres, mac adres van de bezoeker en browser om spam te detecteren

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door pxlfotocollectief.be worden verzameld.

Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben.

Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

De genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend via volgend e-mailadres : info@pxlfotocollectief.be

Cookiebeleid

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is informatie die door onze website naar je browser kan worden gezonden, waarna deze door je browser in je systeem kan worden opgeslagen.

Strikt noodzakelijke cookies

Inloggen

Indien je wenst in te loggen op de website, gebruikt WordPress (het CMS systeem waarop deze website is gebouwd) cookies om je geïdentificeerde verbinding te waarborgen.

Cookies : beginnend met wordpress_ of wp-

Akkoord cookiebeleid

Bij je eerste bezoek (op een gegeven computer, met een gegeven internet navigator), brengen we je op de hoogte van dit Cookiebeleid. Indien je deze boodschap sluit, verklaar je je impliciet akkoord met deze Cookiebeleid. Om te vermijden dat we je herhaaldelijk dezelfde boodschap tonen, slaan we je akkoord op in een cookie.

Cookies : euCookie

Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren. We gebruiken Google Analytics : Universal Analytics. Indien je deze functie niet wenst, kan je de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies : _ga, _gat

Functionaliteitscookies

Sociale netwerken

AddThis laat toe inhoud van de website te delen via je sociale profielen. Indien je deze functie niet wenst, kan je kiezen voor opt-out op de website van AddThis (http://www.addthis.com/privacy/opt-out). AddThis plaatst dan een opt-out cookie op je computer.

Cookies : __atuvc

Individuele voorkeuren

Deze cookies dienen om je te helpen je bezoek aan de website af te stemmen op je individuele voorkeuren (zoals taalkeuze). Je kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot een bepaalde inhoud van de website.

Cookies : niet van toepassing.

Indien je nog verdere vragen mocht hebben met betrekking tot cookies kan je contact met ons opnemen op volgend e-mailadres : info@pxlfotocollectief.be

Wijzigingen van dit privacybeleid

De uitgever van deze website behoudt zich het recht voor het privacybeleid onder dewelke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van deze website ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van het privacybeleid.